Privacy Policy

Stucfinder, gevestigd aan Burgtakkerdreef 118 5061 XK Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy (privacyverklaring).

Contactgegevens:
Burgtakkerdreef 118
5061 XK Oisterwijk
+31-681246273
www.stucfinder.nl
info@stucfinder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stucfinder verwerkt uw persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en decoratieve specialisten doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens (voor gebruik van de Locator)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wanneer een (potentiële) opdrachtgever een verzoek om informatie heeft, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Stucfinder en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek. Van (potentiële) opdrachtgevers worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de ‘match’ met een decoratieve specialist te maken.

Stucfinder ontvangt, om een volledige inschrijving van de Decoratieve Specialist te kunnen accepteren, bedrijfsgegevens van de Decoratieve Specialist. Immers, Stucfinder kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van Stucfinder te factureren aan de Decoratieve Specialist.

Tot slot kunnen de persoonsgegevens van de Decoratieve Specialist door Stucfinder worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Foto/film en beeldmateriaal
Wij plaatsen foto- film en beeldmateriaal van projecten, gerealiseerd door onze Decoratieve Specialisten, op onze site ter illustratie van de aangeboden producten. Dit gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de eigenaren van het foto- film en beeldmateriaal.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stucfinder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– De Decoratieve Specialisten op de website te promoten
– Stucfinder analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stucfinder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stucfinder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stucfinder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stucfinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

GegevensBewaartermijnReden
– Voor- en achternaam7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens
– Adresgegevens7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens
– Telefoonnummer7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens
– E-mailadres7 jaar na laatste order of zakelijk contacti.v.m. wettelijke termijn bewaren klantgegevens
– IP-adres25 maanden na laatste website bezoeki.v.m. termijn bewaren gegevens Google analytics
– Gegevens over uw activiteiten op onze website25 maanden na laatste website bezoeki.v.m. termijn bewaren gegevens Google analytics

Delen van persoonsgegevens met derden
Stucfinder deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stucfinder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stucfinder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stucfinder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Sociale media
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook , Instagram of Twitter. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Instagram, Twitter of Facebook hoeft in te loggen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stucfinder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stucfinder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stucfinder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stucfinder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@stucfinder.nl

Wijzigingen
Stucfinder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Stucfinder.

Laatste wijziging mei 2018

Disclaimer

Stucfinder aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of opdrachten die middels een link in de Locator en/of website kan/kunnen worden verkregen.

Voor meer info of vrijblijvend een offerte ontvangen neem contact met ons op!

Copyright © 2018 Stucfinder. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Policy & Disclaimer